Nhận lương hưu thì có được hưởng trợ cấp khuyết tật nữa không?

Theo Luật Người khuyết tật của Quốc hội, số 51/2010/QH12 ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2010:

1. Đối tượng hưởng trợ cấp khuyết tật hàng tháng

Khoản 1 Điều 44 Luật Người khuyết tật 2010 quy định về trợ cấp xã hội, trợ cấp kinh phí chăm sóc hàng tháng, theo đó đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng bao gồm:

  • Người khuyết tật đặc biệt nặng, trừ trường hợp quy định tại Điều 45 của Luật này
  • Người khuyết tật nặng.
Trường hợp người khuyết tật đặc biệt nặng không nơi nương tựa, không tự lo được cuộc sống được tiếp nhận vào nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hộị (quy định tại Điều 45 Luật Người khuyết tật 2010) sẽ không thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Nhà nước cấp kinh phí nuôi dưỡng người khuyết tật trong trường hợp này cho các cơ sở bảo trợ xã hội bao gồm:
–   Trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng;
–   Mua sắm tư trang, vật dụng phục vụ cho sinh hoạt thường ngày;
–   Mua thẻ bảo hiểm y tế;
–   Mua thuốc chữa bệnh thông thường;
–   Mua dụng cụ, phương tiện hỗ trợ phục hồi chức năng;
–   Mai táng khi chết;
–   Vệ sinh cá nhân hàng tháng đối với người khuyết tật là nữ.

Nhận lương hưu thì có được hưởng trợ cấp khuyết tật nữa không?
Hình ảnh minh họa (Nguồn ảnh: Internet)
2. Quy định pháp luật về hưởng trợ cấp khuyết tật trong trường hợp đối tượng đang hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; đang hưởng hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng

Khoản 1 Điều 51 Luật Người khuyết tật 2010 quy định như sau: “Người khuyết tật đang hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng thì không hưởng chính sách quy định tại khoản 1 Điều 44 của Luật này nhưng được hưởng chính sách quy định tại Luật này nếu pháp luật về người có công với cách mạng hoặc pháp luật về bảo hiểm xã hội chưa quy định” Theo quy định trên, người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng mà không thuộc diện đang hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, không hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng thì được hưởng trợ cấp hàng tháng dành cho người khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật.

Huyền My

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top