Hà Tĩnh: Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giảm nghèo

Những năm qua, tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với nhiều mô hình, biện pháp hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo. Nhờ đó, công tác giảm nghèo và an sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận ngày càng tốt hơn đến các dịch vụ xã hội cơ bản.
Giám đốc Sở Lao động – TBXH tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Trí Lạc
Theo Sở Lao động – TBXH tỉnh Hà Tĩnh, đến cuối năm 2022, theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, toàn tỉnh còn 14.527 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,79%; 15.486 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 4,04%.
Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đề ra mục tiêu tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 0,6 – 0,7%. Các kết quả và chỉ tiêu chủ yếu gồm: Hỗ trợ xây dựng, nhân rộng trên 30 mô hình, dự án giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất; Phấn đấu 70% người có khả năng lao động thuộc hộ nghèo được hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp; 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo.
Để thực hiện nhiệm vụ này, ngay từ đầu năm 2023, UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các sở, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo năm 2023 phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về giảm nghèo bền vững; quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực thực hiện Chương trình giảm nghèo; phân công rõ trách nhiệm cho các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể, hội trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải ngân nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2023 và nguồn kinh phí năm 2022 chuyển sang chưa giải ngân.
Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án, tiểu dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững gồm: đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; truyền thông và giảm nghèo về thông tin; nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững…
Hỗ trợ hộ nghèo mô hình sinh kế tại huyện Thạch Hà
Ông Nguyễn Trí Lạc, Giám đốc Sở Lao động – TBXH tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Thực hiện công tác giảm nghèo, an sinh xã hội trong 9 tháng đầu năm 2023, Sở đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo triển khai chính sách, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo như phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2022 trên địa bàn toàn tỉnh; Kế hoạch giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2023 trên địa bàn tỉnh; phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2023; phân bổ kinh phí thực hiện Dự án 9, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi giai đoạn 2021 – 2025; Chương trình phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh với Sở Lao động – TBXH về phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021 – 2025. Đề xuất nội dung thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Sở còn ban hành Kế hoạch về nâng cao năng lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2023.
Cung cấp kết quả rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2022 theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động – TBXH; đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ cập nhật cơ sở dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đến nay, một số địa phương đã hoàn thành cập nhật 100% số hộ nghèo, hộ cận nghèo. Cung cấp danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo đề nghị của Chi nhánh Bưu chính Viettel Hà Tĩnh, Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel – Tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội. Đề nghị UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã rà soát, đăng ký triển khai mô hình giảm nghèo. Chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã không yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu khi giải quyết các chính sách bảo trợ xã hội và giảm nghèo. Tổ chức khảo sát thực tế tại các huyện Hương Khê, Vũ Quang, Lộc Hà, Kỳ Anh… để triển khai các mô hình giảm nghèo từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo.
Bên cạnh đó, Sở đã tổ chức đánh giá sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; sơ kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025. Triển khai tốt các hoạt động truyền thông, nâng cao năng lực giám sát đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo. Hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở; tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 và triển khai một số nội dung mới trên lĩnh vực giảm nghèo.
Tổ chức đánh giá, thẩm định các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 thuộc ngành Lao động -TBXH. Phối hợp với Ban Thi đua khen thưởng tỉnh thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng giữa kỳ trong Phong trào thi đua “Hà Tĩnh chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Trong thời gian tới, Sở Lao động – TBXH tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2023. Tổ chức kiểm tra, giám sát tại các địa phương. Đôn đốc, hướng dẫn các sở ngành liên quan, các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn kinh phí thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2021, 2022 chuyển sang năm 2023; tổ chức triển khai các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình năm 2023; tổ chức các hội nghị tập huấn nâng cao năng lực nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2023. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, kế hoạch năm 2024; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc, thiểu số miền núi năm 2023./.
Theo Tạp chí điện tử Lao động và Xã hội

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top