Bạn đọc

Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh trong trường hợp không còn giấy tờ

Hiện nay, thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và việc xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh được thực hiện theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Thông tư liên tịch số 28/2013/TT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Quốc phòng.

Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh trong trường hợp không còn giấy tờ Xem thêm »

Scroll to Top