Trang chủ / Quảng cáo

Tuyển chuyên gia tập huấn cho đội ngũ cán bộ bảo vệ trẻ em

(ĐHVO). Để nâng cao năng lực hỗ trợ trẻ, gia đình trẻ khuyết tật tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục  của dự án “Thúc đầy tiếp cận giáo dục và chăm sóc y tế của trẻ em gái, trẻ em khuyết tật”do Quỹ JIFF  hỗ trợ về mặt tài chính và Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam (VFD) trực tiếp giám sát về mặt kỹ thuật. Do đây là hoạt động đòi hỏi chuyên gia am hiểu biết về pháp luật chính sách cho người khuyết tật, đặc biệt nắm được các công cụ theo dõi việc thực thi chính sách pháp luật, nên cần tuyển 02 chuyên gia để thực hiện nhiệm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ bảo vệ trẻ em liên quan đến giới trong tiếp cân giáo dục, y tế cho trẻ em gái và trẻ em khuyết tật.

Bối cảnh

Trong những năm qua, với sự nỗ lực của Chính phủ và các tổ chức quốc tế, Việt Nam đã đạt được môt số những thành quả quan trọng trong việc hỗ trợ và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Là nước thứ hai trên thế giới và đầu tiên ở Châu Á phê chuẩn Công ước về Quyền trẻ em (CRC) của Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã thể hiện cam kết với thế giới về việc đảm bảo các quyền của trẻ em nói chung và trẻ em khuyết tật nói riêng sẽ được thực hiện. Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004, Luật trẻ em số 102/2016/QH13 năm 2016 cũng đã nêu rõ quyền của trẻ em và trách nhiệm của gia đình, xã hội và các cơ quan trong việc đảm bảo các quyền cho trẻ em.

Theo Bộ LĐTBXH,[1] Việt Nam có khoảng 6,2 triệu người khuyết tật (chiếm 7,8% tổng dân số) và trong số đó 28,3% là trẻ khuyết tật. Mặc dù tài liệu pháp lý phong phú về số lượng, người khuyết tật và trẻ khuyết tật vẫn phải đối mặt với những thách thức đáng kể để thực hiện quyền của mình. Cả nước có trên 1.000.000 người bị khuyết tật nặng khoảng 100.000 gia đình, cá nhân nhận chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng và hàng triệu NKT, trẻ em khuyết tật được nuôi dưỡng, chăm sóc trong các cơ sở bảo trợ xã hội. Bên cạnh nguồn lực từ ngân sách nhà nước, các tổ chức của NKT đã tích cực huy động nguồn lực xã hội để cải thiện đời sống và điều kiện sinh hoạt mọi mặt của NKT.đã có thể tiếp cận hỗ trợ tiền mặt hàng tháng.[2] cơ hội được đi học của trẻ em khuyết tật thấp hơn nhiều so với trẻ em không khuyết tật. Ở các cấp học cao hơn thì cơ hội đi học của trẻ khuyết tật càng thấp hơn. Đến cấp THPT chỉ có chưa đến 1/3 trẻ khuyết tật đi học đúng tuổi. Chỉ có 2% trường tiểu học và THCS có thiết kế phù hợp với học sinh khuyết tật và khoảng 1/7 số trường có một giáo viên được đào tạo về dạy trẻ khuyết tật [3]. Một lý do quan trọng liên quan đến chất lượng và việc thực hiện các chính sách pháp luật, được báo cáo là không có cơ chế thực thi kèm theo, do đó trên thực tế các quy định không được triển khai hoặc chỉ được thực hiện một phần. Một lý do quan trọng khác là Luật Người khuyết tật đã được phê duyệt sớm hơn nhiều so với Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật (CRPD) và không hoàn toàn phù hợp với các tiêu chuẩn của CRPD

Từ những lý do trên với sự hỗ trợ tích cực của Quỹ JIFF, Liên hiệp hội Người khuyết tật Việt Nam (VFD) thấy cần thiết nghiên cứu dựa trên quyền của trẻ về thực thi các chương trình, các chính sách y tế, giáo dục đối với trẻ em gái và trẻ em khuyết tật, việc thu thập dữ liệu các cấp (tỉnh, huyện, xã) có sự tham vấn với các bên liên quan, công dân thực hiện quyền và trách nhiệm của mình đối với trẻ em gái và trẻ em khuyết tật, giúp cải thiện việc thực hiện các chính sách một cách tốt nhất, thông qua khảo sát nghiên cứu khỏa sát không những chỉ ra cái “tốt” theo quy chuẩn mà còn cung cấp những thông tin và phản hồi thiết yếu của người dân nhằm nâng cao hiệu quả quá trình ra quyết định, phân bổ nguồn lực và cung cấp dịch vụ nói chung cũng như việc cải thiện mức độ ưu tiên đến các vấn đề xã hội, tạo ra cơ hội và thách thức cho lĩnh vực chính sách xã hội, chỉ ra nhu cầu cần thiết phải tăng cường trách nhiệm giải trình và minh bạch của các cấp chính quyền, nhận thức được tầm quan trọng của việc tăng cường sự tham gia của người dân vào quá trình hoạch định và thực hiện chính sách.


I. Lý do tuyển chuyên gia

Để nâng cao năng lực hỗ trợ trẻ, gia đình trẻ khuyết tật tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục  của dự án “Thúc đầy tiếp cận giáo dục và chăm sóc y tế của trẻ em gái, trẻ em khuyết tật” do Quỹ JIFF  hỗ trợ về mặt tài chính và Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam (VFD) trực tiếp giám sát về mặt kỹ thuật. Do đây là hoạt động đòi hỏi chuyên gia am hiểu biết về pháp luật chính sách cho người khuyết tật, đặc biệt nắm được các công cụ theo dõi việc thực thi chính sách pháp luật, nên cần tuyển 02 chuyên gia để thực hiện nhiệm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ bảo vệ trẻ em liên quan đến giới trong tiếp cân giáo dục, y tế cho trẻ em gái và trẻ em khuyết tật.

II. Mục tiêu

Mục tiêu chung: Các học viên bảo vệ trẻ em được trang bị kiến thức cơ bản về các vấn đề liên quan đến giới, trẻ em khuyết tật, kỹ năng tư vấn, kết nối, chuyển gửi và huy động nguồn lực đối với trẻ gái và trẻ khuyết tật về lĩnh vực giáo dục và chăm sóc y tế.

Các mục tiêu cụ thể:

- Cán bộ làm việc trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em và làm việc với trẻ khuyết tật nói chung nhận diện tốt các vấn đề và nhu cầu liên quan tới trẻ em gái và trẻ em khuyết tật trong tiếp cận y tế và giáo dục.

- Bước đầu thực hành được kỹ năng tư vấn, kết nối, chuyển gửi và huy động nguồn lực trong trợ giúp trẻ em, đặc biệt là trẻ khuyết tật.

- Có thái độ đúng đắn trong trợ giúp các nhóm trẻ yếu thế đặc biệt là trẻ khuyết tật.

Kết quả đầu ra.

- Có 40 cán bộ của 02 tỉnh Hòa Bình và Nghệ An có được năng lực nhận diện vấn đề, các kỹ năng tư vấn, kết nối, chuyển gửi và huy động nguồn lực để phát huy tốt hơn công tác trợ giúp trẻ em nói chung và trẻ em khuyết tật nói riêng.

Phương pháp và quy mô

Tập huấn tại Hòa bình và Nghệ An: Tập huấn cho 40 cán bộ bảo vệ trẻ em

III. Các nhiệm vụ chính

- Cùng Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam xây dựng kế hoạch tập huấn tại 2 tỉnh

Các đầu ra Nhiệm vụ chính

1. 01 Phiếu đánh giá đầu vào của học viên

-Tìm hiểu về nội dung kiến thức trong TOR

- Xây dựng hệ thống câu hỏi liên quan tới nội dung kiến thức được yêu cầu trong TOR
2. 01 Tài liệu tập huấn liên quan tới vấn đề giới, cách thức nhận biết các vấn đề của trẻ em khuyết tật, các kỹ năng tư vấn, kết nối, chuyển gửi.

- Làm việc với cán bộ kỹ thuật dự án để xây dựng đề cương bài giảng

- Viết tài liệu giảng dạy

- Rà soát lại nội dung với cán bộ kỹ thuật
3. 01Kế hoạch tập huấn (mục đích, nội dung, phương pháp…) - Xây dựng kế hoạch và thông qua cán bộ kỹ thuật của dự án
4. 01 Bản báo cáo đánh giá sau tập huấn dài khoảng 4-5 trang

Tổng hợp, phân tích, viết báo cáo đánh giá năng lực học viên trước và sau tập huấn, một số khuyến nghị

IV. Quản lý

Chuyên gia sẽ làm việc dưới sự giám sát kỹ thuật của cán bộ VFD

V. Thời gian: Tuần 2 hoặc 3 tháng 01/2021

VI. Yêu cầu đối với chuyên gia/ nhóm chuyên gia Quản lý

Chuyên gia sẽ làm việc dưới sự giám sát kỹ thuật của cán bộ VFD

VII. Yêu cầu đối với chuyên gia/ nhóm chuyên gia

- Có bằng thạc sỹ luật/xã hội học/công tác xã hội  trở lên

- Đã có ít nhất 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu xã hội học và kinh nghiệm nghiên cứu trong lĩnh vực trẻ em gái và trẻ khuyết tật

- Có kinh nghiệm quản lý nhóm nghiên cứu, khả năng thuyết trình với các đối tượng có liên quan

- Có kinh nghiệm làm việc với cộng đồng, đặc biệt với trẻ em gái, trẻ em khuyết tật.

- Có kinh nghiệm làm việc với tổ chức Liên hợp quốc (UN), các tổ chức quốc tế khác

- Có bằng chứng về khả năng viết báo cáo tốt

Hồ sơ dự tuyển:

- Các chuyên gia/nhóm chuyên gia quan tâm có thể nộp hồ sơ dự tuyển.

- Hồ nêu rõ kinh nghiệm chuyên gia/nhóm chuyên gia quan  tâm đến tổ chức

Hồ sơ đề nghị của chuyên gia gia/nhóm chuyên gia xin gửi về:

Liên hiệp hội về Người khuyết tật Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 4 ,139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội (Hội Người mù Việt Nam)

Điện thoại: 04.37349607/ 0947 559 056

Email: vthdinh55@gmail.com

Thời hạn: Trước ngày 28/12/2020.[1] [Nguồn tài liệu Cổng TT điện tử Bộ LĐTBXH ngày 11/01/2019]

[2] [Nguồn tài liệu CổngTTĐT Bộ LĐTBXH ngày 27/12/2019]

[3] [Nguồn tài liệu CổngTTĐT Bộ LĐTBXH ngày 27/12/2019]

Hải Phong

Tạp chí điện tử Đồng Hành Việt - Cơ quan ngôn luận của Liên hiệp hội về người khuyết tật VN

Giấy phép Báo điện tử số 120/GP-BTTTT của Bộ TT và TT

Tổng Biên tập: Nguyễn Gia Cương - ĐT: 0973008899

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Hồng Thái - ĐT: 0969268335

Trụ sở: 991 Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Email: toasoandhv@gmail.com