Trang chủ / Pháp luật

Bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người khuyết tật

(ĐHVO). Thực tế, việc tiếp cận thông tin với người khuyết tật là vấn đề hết sức quan trọng, không chỉ giúp họ hòa nhập với xã hội mà còn giúp họ có cơ hội phát triển, khẳng định bản thân, đóng góp cho xã hội.

Nhận định được vấn đề này, ngày 23/01/2018, Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 13/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin. Theo đó, Nghị định này quy định chi tiết về các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật, người sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện quyền tiếp cận thông tin.

Điều 3 Nghị định số 13/2018/NĐ-CP đã ghi nhận các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật thực hiện quyền tiếp cận thông tin, cụ thể như sau:

Một là, thông tin liên quan trực tiếp tới đời sống, sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của người khuyết tật phải được kịp thời công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng dưới các hình thức cung cấp thông tin thuận lợi cho người khuyết tật.

Hai là, căn cứ vào điều kiện thực tế, cơ quan nhà nước thiết lập Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của cơ quan mình trong đó có cung cấp chức năng cơ bản để hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông cho việc tiếp cận thông tin đăng tải trên các Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử.

Ba là, cơ quan cung cấp thông tin bảo đảm các hình thức cung cấp thông tin phù hợp với khả năng tiếp cận của người yêu cầu cung cấp thông tin và điều kiện thực tế của cơ quan; bố trí thiết bị nghe, nhìn và các thiết bị phụ trợ phù hợp với dạng và mức độ khuyết tật của người yêu cầu cung cấp thông tin và phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan mình; tạo điều kiện cho người yêu cầu cung cấp thông tin sử dụng các thiết bị nghe, nhìn, các thiết bị phụ trợ và các phương tiện kỹ thuật khác của cá nhân để tiếp cận thông tin theo yêu cầu.

Bốn là, cơ quan cung cấp thông tin bố trí cán bộ, công chức hướng dẫn, giải thích và giúp đỡ người khuyết tật gặp khó khăn trong việc điền Phiếu, ký Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin hoặc khó khăn trong việc tiếp cận thông tin.

Năm là, lồng ghép các kiến thức, kinh nghiệm cung cấp thông tin đối với người khuyết tật trong các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn cho bộ phận đầu mối và cán bộ, công chức đầu mối cung cấp thông tin của cơ quan.

Bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người khuyết tật! - Ảnh minh họa

Sáu là, ưu tiên cung cấp thông tin cho người khuyết tật theo quy định pháp luật về tiếp cận thông tin và pháp luật về người khuyết tật.

Ngoài ra, Nghị định số 13/2018/NĐ-CP cũng quy định việc cung cấp thông tin được thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp với các đối tượng, điều kiện khu vực như: Thông qua Cổng thông tin điện tử; Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; Thông qua phát thanh, truyền hình; Xây dựng tài liệu chuyên đề, tờ rơi, ấn phẩm;.....

Luật đã được ban hành một khoảng thời gian tuy nhiên, con số người khuyết tật tiếp cận thông tin vẫn còn hạn chế. Theo đó, để đẩy mạnh việc tiếp cận thông tin đối với nhóm đối tượng này, Nhà nước cần có những biện pháp mạnh mẽ hơn để ưu tiên triển khai tiếp cận thông tin với họ. Bên cạnh đó, cần phải quy định chế tài xử lý kiên quyết đối với những cơ quan, tổ chức không triển khai việc cung cấp cũng như tạo điều kiện cung cấp thông tin cho họ.

Thu Hà