Trang chủ / Video nổi bật

Hôi thảo quốc gia hoàn thiện báo cáo độc lập về giám sát việc thực thi công ước của Liên hiệp quốc về Người khuyết tật

(ĐHVO). Trong 3 ngày 12/11-14/11/2019, Hôi thảo quốc gia hoàn thiện báo cáo độc lập về giám sát việc thực thi công ước của Liên hiệp quốc về Người khuyết tật đã được diễn ra tại Hà Nội.

 

 

PV.